Esempi di ricerca
CAP:Per «3007 in Bern» digitate 3007
Coordinate svizzere: Per «600000/200000» digitate600000 200000
Indirizzi: Per «Rue de l'Evêché in Genf» digitate évêch
Parcelle: Per «Parzelle 3125 in Bern» digitate Bern 3125